Tagi Archiwum: KNF

Zbywanie tytułów uczestnictwa emitowanych przez zagraniczne fundusze inwestycyjne na terytorium Polski

Bardzo ciekawe opracowanie przygotowane zostało przez Komisję Nadzoru Finansowego – traktujące o tym jak zachowywała się “zagranica” w trakcie rozpoczynającego się kryzysu finansowego na polskim rynku kapitałowym.

Najważniejsze fakty wynikające z wyżej opisanego materiału to:

  1. Aktywa netto zagranicznych funduszy inwestycyjnych stanowi jedynie mniej niż 2% aktywów netto ogółem (stan na koniec ub.r.)
  2. Saldo wpłat i wypłat środków zgromadzonych przez zagraniczne fundusze na terytorum RP jest ujemne i wyniosło 168mln PLN
  3. Znakomita większość funduszy i subfunduszy lokujących swoje środki na rynkach wschodzących (m.in. BRIC, surowce, Europa Środkowo-Wschodnia) odnotowała ujemne saldo kapitału na terenie Polski, występują jednak (fundusze obligacji i pieniężne) wykazało nadwyżkę wpłat nad wypłatami.

Więcej informacji z tego ciekawego opracowania można znaleźć na www.knf.gov.pl

Transfery do OFE…

Jak co kwartał agenci Otwartych Funduszy Emerytalnych zakasają rękawy z powodu wpływów prowizyjnych jakie otrzymują z tytułu przetransferowania danej ilości osób (wraz z ich zebranym kapitałem) do własnego OFE.

Z najnowszych danych opublikowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego wynika, że tylko w okresie ostatniego kwartału na zmianę swojego OFE zdecydował się ponad 120 tysięcy Polaków!!!

Poniżej ranking które OFE zyskało NETTO najwięcej nowych klientów (różnica pomiędzy ilością nowozapisanych członków a tych, którzy zdecydowali się na odejście):

 

  1.   AXA OFE 14 812
2 . ING OFE 9 588
3 . Generali OFE 6 513
4 . Allianz Polska OFE 4 546
5 . Commercial Union OFE BPH CU WBK 1 552
  6.   Nordea OFE 502
7 . OFE WARTA -1 177
8 . Pekao OFE    -1 777
9 . OFE  PZU „Złota Jesień” -2 125
10.   OFE Polsat -3 779
11.   Bankowy OFE -4 444
12 . OFE Pocztylion -4 786
13 . AEGON OFE -8 541
14.   AIG OFE -10 884

Czy ktoś jest zaskoczony ostatnim miejscem AIG? Tak złej prasy i czarnego PR-u nie przypominam sobie w ostatnim czasie…

A swoją drogą nie lepiej radzi sobie Polsat (baaardzo długo najlepsze wyniki), AEGON – ciekawe czy taki przyrost AXA jest wynkiem tylko agresywnej reklamy telewizyjnej, wynagrodzenia dla agentów czy kompilacją obydwu czynników? Ktoś z Was został przetransferowany ostatnio? Jakie doświadczenia/wrażenia?

Powyższe informacje opracowane zostały przez autora na podstawie danych z KNF

KNF postanawia…

Posiedzenie KNF z 24 lutego 2009 r.

W sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
- Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyznaczyła maksymalny termin nabycia akcji Amplico Life Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i AIG Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie zapewniającej pośrednie przekroczenie 50% głosów na WZA przez AIG Credit Facility Trust z USA i Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku do dnia 30 kwietnia 2009 r.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Hygienika SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych polegające na:
- niedotrzymaniu w przypadku raportu bieżącego nr 85/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustawowego terminu przekazania informacji bieżącej (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta),
- nieprzekazaniu w ww. raporcie bieżącym informacji o dacie zawarcia umowy i kryterium uznania umowy za znaczącą umowę.
Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę sytuację finansową spółki.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za: 
- niedopełnienie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego ze zmniejszeniem przez UniFundusze FIO udziału  5% w ogólnej liczbie głosów  w spółce publicznej One–2–One SA  w styczniu 2008 r.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – członka zarządu spółki publicznej Hardex SA karę pieniężną w wysokości 1 tysiąca złotych za:
- naruszenie „okresu zamkniętego” polegające na zawarciu transakcji nabycia akcji spółki przed opublikowaniem raportu rocznego za 2007 r.

6. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:
- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”.

7. Komisja zapoznała się z informacją o:
- zasobach kadrowych i budżetowych Urzędu KNF w kontekście nowych zadań.

8. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na: 
- 11 marca 2009 r.
- 24 marca 2009 r.
- 8 kwietnia 2009 r.
- 22 kwietnia 2009 r.

Informacja pobrana z witryny www.knf.gov.pl

Ostrzeżenie – podmioty bez pozwolenia KNF!

OSTRZEŻENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO 

Wykonywanie czynności bankowych

Informujemy, że wymienione podmioty nie posiadają zezwolenia KNF na wykonywanie czynności bankowych, w szczególności na przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem:

1. Finroyal FRL Capital Limited
2. Flexworld Inc.
3. Perfect Money Finance Corp. z siedzibą w Panamie 

Prowadzenie działalności maklerskiej

Informujemy, że wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie działalności maklerskiej:

1. Goldmill Wagner Associates
    (Kostaryka, Korea Południowa)
2. Kuvera Capital Management Sp. z o.o.
3. Bentley International Management Ltd.
4. GCI Financial Ltd.
5. InterBrok Investment E. Dróżdż i Spółka sp. j.
6. KPconsulting
7. Capital Polska sp. z o.o.
8. Żółkiewicz Investment Fund oraz Midas Investment – prowadzony przez Piotra Żółkiewicza

 Używanie nazwy “fundusz inwestycyjny” w sposób nieuprawniony

Informujemy, że wymienione podmioty, używają  w nazwie, w sposób nieuprawniony określeń zarezerwowanych dla licencjonowanych funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych:

1) “TFI RATY” Sp. z o.o.
2) Pierwszy Cukrowniczy Fundusz Inwestycyjny S.A.
3) BNY National Trust Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
4) Podkarpackie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Sp. z o.o.
5) Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.
6) Mazurski Fundusz Inwestycyjny Sp. z o.o.
7) Prywatny Fundusz Inwestycyjny S.A.

Oferowanie papierów wartościowych

Informujemy, iż papiery wartościowe wymienionych spółek nie zostały objęte zatwierdzonym przez KNF prospektem emisyjnym:

1) RENTIER.DK Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze

 

Prowadzenie giełd towarowych

Informujemy, że wymienione podmioty, nie posiadają zezwolenia KNF na prowadzenie giełd towarowych:

1. Warszawska Giełda Towarowa SA
2. Beskidzka Giełda Towarowa SA
3. Pomorska Giełda Towarowa SA
4. Gdańska Giełda Towarowa SA
5. Małopolska Giełda Towarowa SA
6. Giełda Towarowa Lublin SA
7. Rzeszowska Regionalna Giełda Towarowa “Interkontrakt”
8. Zagłębiowska Giełda Towarowa
9. Suwalska Giełda Towarowa SA
10. Dolnośląska Giełda Towarowa “Piast” SA
11. Internetowa Platforma Obrotu Energią Elektryczną (POEE)
12. Internetowa Hurtownia Energii

Informacja pobrana z witryny www.knf.gov.pl

Tani kredyt, a co to takiego?

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna wymusza na całym rynku daleko idące przeobrażenia. Do lamusa odeszły już dostępne do niedawna prawie dla każdego chętnego kredyty hipoteczne. Market is changing jak to mawiają niektórzy. Polacy musieli pożegnać Franka ze Szwajcarii, wujek EURO jeszcze szybko do nas nie zawita, Jen dba o swoje kwitnące wisienki, a złotówka leci łeb na szyję -ot z taką rzeczywistością przyszło nam się zmierzyć. Nadzór bankowy (KNF) wydaje rekomendację za rekomendacją, banki żądają przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń kredytów, śrubują kryteria przyznawania kredytów a co najbardziej boli młodych i tych, którzy nie znają określenia “oszczędzam” wymagają wkładu własnego… Perspektywy na zmianę tego stanu rzeczy są niemal żadne w dającej się bliżej określić przyszłości, więc czy przyjdzie nam się obejść ze smakiem? Niekoniecznie – do gry agresywniej wkroczył Rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej ratując zapomniany już przez wielu program “Rodzina na swoim”. Znowelizowany na początku br. program pomaga na starcie – nawet przez osiem lat, po spełnieniu określonych wymogów formalnoprawnych, z budżet państwa (za pośrednictwem BGK) niejako refunduje połowę odsetek od kredytu! Deweloperzy też powoli realniej oceniają możliwość sprzedaży lokali na tak rozregulowanym rynku, więc kto wie – może jednak jakieś światełku w tunelu dla tych, którym nie udało się dotychczas zakupić swojego wymarzonego lokum jednak jest…?

PS: jeżeli ktoś dostaje białej gorączki siłując się z kalkulatorami kredytowymi dostępnymi na witrynach internetowych banków, a dodatkowo ma poczucie, że pośrednicy finansowi i tak wybiorą dla niego zawsze “najlepszą ofertę” (czytaj: z najwyższą prowizją dla nich samych) pozostaje możliwość skorzystania z niezależnych porównywarek ofert kredytowych.